Tyska1990.07

23 teksty – auto­rem jest Tys­ka1990.07.

Książki to są naj­lepsi twoi przy­jaciele,
Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2016, 19:02

* * *

Są chwi­le, że trud­no ująć w słowa treść ser­ca. Dziś myślałam o ra­nach. Swoich. I tych, którzy są mi blis­cy. Ra­ny ujaw­niają się naj­bar­dziej w miłości..., gdy zaczy­namy kochać i gdy otwieramy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 20 października 2014, 15:08

* * *

Dob­rze jest wpat­ry­wać się chłodną nocą w roz­gwieżdżone niebo. Myślę so­bie wte­dy, że tak właśnie szu­ka się mądrości – pat­rząc w ciem­ność, wyt­rzy­mując chłód włas­nej bez­radności wo­bec su­rowości życia, wo­bec niepojętości cierpienia. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 19 października 2014, 08:53

* * *

Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 października 2014, 11:02

* * *

Są ta­kie dni, ta­kie chwi­le, kiedy trze­ba "zat­rzy­mać czas". Dziś poszłam na długi spa­cer. Sa­mot­nie. Kiedy przyglądałam się ciepłym brązom je­sieni, kiedy stanęłam ocza­rowa­na bez­kre­sem mleczno­białego nieba, kiedy wdychałam po­woli, całą sobą, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 października 2014, 15:43

* * *

Męczy mnie zaśpie­sze­nie, poczu­cie, że nie nadążam za cza­sem. Gdy to zmęcze­nie mnie przytłacza, od­kry­wam, jak cen­na jest dla mnie Eu­cha­rys­tia - jak ważne jest, bym przeżywała ją ŚWIADO­MIE, uważnie, bym ją [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 października 2014, 15:44

* * *

Uczę się czułości. Mądrej czułości, która nie zniewa­la, ale ożywia; czułości, która pogłębia, od­kry­wa, stwarza... Og­romnie trud­no o tym mówić... Przychodzi w życiu ta­ki czas, kiedy wy­ras­ta się ze słów, tak jak wy­ras­ta się ze "snów o potędze", a do­ras­ta do ciszy, do łagod­ne­go mil­cze­nia, do gestów, które uz­dra­wiają, do spoj­rze­nia, które koi... Jak trud­no o tym pi­sać, jak trudno... 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 października 2014, 15:19

* * *

Cza­sami zmęcze­nie mnie po­konu­je; są ta­kie dni, gdy wy­daje mi się, że NIC w nich nie ma, są jałowe, nieuda­ne, źle przeżyte... Od­czu­wam wówczas frus­trację, smu­tek, niechęć do sa­mej siebie. Od­kry­ciem dla [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 października 2014, 15:22

* * *

Naj­więcej ciszy jest w moich wczes­nych ran­kach i późnych wie­czo­rach, kiedy – zmęczo­na już całodzienną pracą, walką z cza­sem – mogę na­reszcie wpat­ry­wać się w Je­go ser­ce. Tak od­poczy­wam. To jest moja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 października 2014, 15:30

* * *

Jest ta­ki czas w życiu, gdy od­czu­wamy w so­bie soczys­tość is­tnienia, wiosnę wewnętrzną, pul­so­wanie wi­tal­ności! Ale przychodzi też czas, gdy trze­ba os­woić się z pus­ty­nią, z jej ta­jem­nicą, z os­try­mi, przeszy­wający­mi wiat­ra­mi..., to czas, gdy je­dynym światłem są gwiaz­dy pośród bez­kres­nej no­cy... Uczę się więc kochać ta­jem­nicę i dzięko­wać za gwiazdy... 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 października 2014, 09:26
Zeszyty
  • Cytaty – Zna­lezione nie kradzione.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2016, 19:02Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Książki to są naj­lepsi [...]

20 października 2014, 15:08Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Są chwi­le, że trud­no [...]

20 października 2014, 04:46Alkomatek sko­men­to­wał tek­st Dobrze jest wpat­ry­wać się [...]

19 października 2014, 08:53Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Dobrze jest wpat­ry­wać się [...]

18 października 2014, 11:02Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Dla ser­ca każdy ko­lej­ny [...]

17 października 2014, 15:43Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Są ta­kie dni, ta­kie [...]

16 października 2014, 15:44Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Męczy mnie zaśpie­sze­nie, poczu­cie, [...]

15 października 2014, 17:07Ta~ sko­men­to­wał tek­st Uczę się czułości. Mądrej [...]

15 października 2014, 15:19Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Uczę się czułości. Mądrej [...]

14 października 2014, 15:22Tyska1990.07 do­dał no­wy tek­st Czasami zmęcze­nie mnie po­konu­je; [...]